TIN TỨC

   DANH MỤC DỊCH VỤ
Hotline: 0936 120 777
Email: info.vktax@gmail.com

   LIÊN HỆ DỊCH VỤ
Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627
10 Tháng Giêng 2021 :: 7:50 CH :: 298 Views :: 0 Comments :: Dịch vụ quyết toán thuế trọn gói

Tài khoản 627 phản ánh chi phí phát sinh phục vụ cho sản xuất và kinh doanh chung trong kỳ ở bộ phận và phân xưởng. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn hạch toán tài khoản 627 qua bài viết dưới đây.

Contents[MỤC LỤC]

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627

I. Nguyên tắc kế toán tài khoản 627

1. Nguyên tắc 1

Tài khoản kế toán 627 dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung. Bao gồm các khoản chi phí sau đây:

Lương của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội.

Khấu hao Tài sản cố định được sử dụng trực tiếp để sản xuất.

Các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN.

Các chi phí có liên quan trực tiếp đến phân xưởng.

2. Nguyên tắc 2

Tài khoản này sử dụng ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông – lâm - ngư nghiệp, XDCB, giao thông, bưu điện, du lịch, dịch vụ.

3. Nguyên tắc 3

Tài khoản này được hạch toán một cách chi tiết cho từng phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.

4. Nguyên tắc 4

Chi phí sản xuất chung trên tài khoản này được hạch toán chi tiết theo 2 loại:

Chi phí sản xuất chung cố định.

Chi phí sản xuất chung biến đổi.

Trong đó, chi phí sản xuất chung cố định: là những chi phí sản xuất gián tiếp, không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất.

Theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627, chi phí sản này phân bố vào các chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường. Chi phí đó được phân bổ như sau:

+ Nếu mức sản phẩm trong thực tế mà sản xuất cao hơn phần công suất bình thường thì phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo như chi phí thực tế phát sinh.

+ Nếu mức sản phẩm trong thực tế mà sản xuất thấp hơn công suất bình thường thì phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo như mức công suất bình thường. Và khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ thì được ghi vào giá vốn hàng bán.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627, chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp, thay đổi trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất. Chi phí này được phân bổ hết vào chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh.

5. Nguyên tắc 5

Một quy trình sản xuất được đa dạng loại sản phẩm trong cùng khoảng thời gian nhất định nhưng chi phí sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm này lại không được phản ánh tách biệt. Chi phí sản xuất chung được phân bổ vào các loại sản phẩm theo như tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ của kế toán.

6. Nguyên tắc 6

Vào cuối kỳ, kế toán sẽ kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 hoặc bên Nợ tài khoản 631.

7. Nguyên tắc 7

Tài khoản 627 sẽ không sử dụng cho mục đích hoạt động kinh doanh thương mại.

II. Kết cấu của tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627

Bên Nợ: Các chi phí phát sinh trong sản xuất chung của kỳ.

Bên Có:

– Các khoản ghi giảm chi phí cho sản xuất chung.

– Chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ sẽ ghi nhận cùng giá vốn hàng bán trong kỳ.

– Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ tài khoản 154 hoặc Nợ TK 631.

Tài khoản 627 không hề có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung, có 6 tài khoản thuộc cấp 2:

– TK 6271: Chi phí cho nhân viên của phân xưởng

– TK 6272: Chi phí cho vật liệu

– TK 6273: Chi phí cho dụng cụ sản xuất

– TK 6274: Chi phí cho khấu hao TSCĐ

– TK 6277: Chi phí cho dịch vụ mua ngoài

– TK 6278: Các chi phí bằng tiền khác.

III. Một số phương pháp kế toán giao dịch kinh tế chủ yếu theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627

1. Tính tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp khác phải trả

Theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627, khi tính tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho các nhân viên trong phân xưởng và tiền ăn giữa ca của các nhân viên quản lý, kế toán sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)

Có TK 334 – Phải trả cho người lao động.

2. Trích các khoản trích từ lương

Các khoản trích từ lương và các khoản hỗ trợ cho người lao động được tính theo tỷ lệ như quy định hiện hành. Kế toán sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)

Có TK 338 – Phải trả và phải nộp khác.

3. Kế toán về chi phí nguyên liệu và vật liệu xuất sử dụng cho phân xưởng

Theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627, nếu doanh nghiệp hạch toán HTK theo như phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán sẽ phải ghi như sau:

– Xuất vật liệu:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6272)

Có TK 152 – Nguyên liệu và vật liệu.

– Xuất công cụ và dụng cụ sản xuất có chi phí thấp;

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)

Có TK 153 – Công cụ và dụng cụ.

– Xuất công cụ và dụng cụ sản xuất có chi phí cao:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ và dụng cụ.

– Phân bổ giá trị công cụ và dụng cụ:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

4. Trích khấu hao máy móc thiết bị, nhà xưởng sản xuất của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6274)

Có TK 214 – Hao mòn Tài sản cố định.

5. Chi phí chi trả điện, nước, điện thoại,… thuộc các phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6278)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 111, 112, 331,…

6. Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thuộc các phân xưởng

– Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trong thực tế phát sinh, kế toán sẽ ghi:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 331, 111, 112,…

– Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành, kế sẽ toán ghi:

Nợ các TK 242, 352

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.

– Khi trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6273)

Có các TK 352, 242.

7. Phát sinh các chi phí có liên quan đến TSCĐ cho thuê hoạt động

Theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627, nếu doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê hoạt động, khi phát sinh các chi phí có liên quan đến tài sản đó, kế toán sẽ phải hạch toán như sau:

– Phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu có liên quan đến cho thuê các hoạt động:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Định kỳ, trích khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

8.  Xác định dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp ở các doanh nghiệp xây lắp

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 352 – Dự phòng sẽ phải trả.

– Phát sinh chi phí sửa chữa và bảo trì công trình xây lắp theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627:

Nợ các TK 621, 622, 623, 627

Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,…

– Kết chuyển chi phí sửa chữa và bảo trì công trình xây lắp vào cuối kỳ:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất đang dở dang

Có các TK 621, 622, 623, 627.

– Sửa chữa và bảo trì các công trình xây lắp đã hoàn thành:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả

Có TK 154 – Chi phí sản xuất và kinh doanh đang còn dở dang.

9. Xác định lãi của tiền vay phải trả, đã trả được vốn hoá cho tài sản sản xuất dở dang vào cuối kỳ

Khi trả lãi tiền vay vào cuối kỳ, kế toán sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (tài sản sản xuất dở dang)

Có các TK 111, 112

Có TK 242 – Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi vay).

Có TK 335 – Chi phí phải trả: lãi của tiền vay phải trả

Có TK 343 – Trái phiếu phát hành

10. Phát sinh các khoản giảm chi phí cho sản xuất chung

Nợ các TK 111, 112, 138,…

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

11. Sử dụng hợp đồng hợp tác kinh doanh chung đối với chi phí sản xuất chung

– Nếu phát sinh chi phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh thì:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (chi tiết cho từng loại hợp đồng)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331…

– Định kỳ, kế toán sẽ phân bổ chi phí sản xuất chung được sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 627:

Nợ TK 138 – Khoản phải thu khác: chi tiết cho từng đối tác

Có các TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

12. Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung vào các tài khoản có liên quan vào cuối kỳ

– Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627 đối với những doanh nghiệp có áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh đang còn dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán: chi phí SXC cố định không được phân bổ

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

– Hướng dẫn hạch toán tài khoản 627 đối với những doanh nghiệp đang áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ:

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán: chi phí SXC cố định không được phân bổ

Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung.

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Dịch vụ kiểm soát kế toán là gì?Dịch vụ kiểm soát kế toán là gì?
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăngCác trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Khái niệm quyết toán thuế, khi nào cần phải quyết toán thuế?Khái niệm quyết toán thuế, khi nào cần phải quyết toán thuế?
Quy định về sử dụng hóa đơn điện tửQuy định về sử dụng hóa đơn điện tử
Tra cứu doanh nghiệp bỏ trốnTra cứu doanh nghiệp bỏ trốn
Mẫu công văn hỏi đáp gửi chi cục thuếMẫu công văn hỏi đáp gửi chi cục thuế
Thủ tục giải thể công ty TNHH MTVThủ tục giải thể công ty TNHH MTV
Văn khấn bốc bát hương thổ côngVăn khấn bốc bát hương thổ công
Cách sắp xếp ông thần tài thổ địaCách sắp xếp ông thần tài thổ địa
Cách bói bài tây hàng ngàyCách bói bài tây hàng ngày
Liên hệ với chung tôi để được tư vấn dịch vụ
Liên hệ

Liên hệ với chung tôi
để được tư vấn dịch vụ

Liên hệ
VIKOTAX
Địa chỉ: P3008, A3 ECOLIFE CAPITOL,
58 Tố Hữu, Hà Nội
Hotline: 0936 120 777
Email: info.vktax@gmail.com

19 Tháng Chín 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by Eportal | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin